Zombie kompýuterleri we botnet zyýanly programma üpjünçiligi - Semalt hünärmeni, kompýuteriňiz üçin gowymy ýa-da erbetmi diýen soraga jogap berýär

Zombi kompýuter, hakerler tarapyndan zaýalanýan internete birikdirilen enjam. Käbir zyýanly meseleler üçin ulanylýar we zombi botnetleri e-poçta arkaly spam ýaýratmak üçin ulanylýar. Şeýle hem, hyzmatdan ýüz öwürmek hüjümlerini amala aşyrýar. Zombi kompýuter eýeleri, bu programmalaryň asuda işleýändigi we köp sanly faýllara hüjüm edýändigi sebäpli ulgamlarynyň howp astyndadygyny bilenoklar. “ Semalt” müşderi üstünliginiň dolandyryjysy Frank Abagnale, botnetler bilen utgaşdyrylan DDoS hüjümleriniň zombi orda hüjümlerine meňzeýändigini we dürli kompýuter ýa-da ykjam ulanyjylaryň botlardan bihabardygyny aýtdy. Botnet zyýanly programma üpjünçiligi, hersi belli bir bot işleýän köp sanly internete birikdirilen ykjam ýa-da kompýuter enjamlarynyň ýygyndysydyr. Botnetler dürli paýlanan hyzmatlardan ýüz öwürmek, maglumatlary ogurlamak, hüjümçilere enjamyňyza girmäge rugsat bermek we köp sanly spam hatlaryny ýa-da fişing baglanyşyklaryny ibermek üçin ulanylýar.

Botnet zyýanly programma üpjünçiliginiň we zombi kompýuterleriniň hemmesi erbet däl:

Botnetleriň hemmesiniň zyýanly we zyýanly däldigini ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz. Mysal üçin, käbir wirusa garşy kompaniýalar botnetleriň kömegi bilen syýasatlaryny täzelemegi dowam etdirýärler we ulanyjylar öz düzgünlerine we düzgünlerine boýun bolmaly bolýarlar. Microsoft ýaňy-ýakynda syýasatlaryny täzeledi we ulanyjylara amatly we zyýanly botnetleriň hüjümleriniň öňüni alýan botnetleriň bir toparyny hödürledi. Şeýlelik bilen, şol botnetleri enjamyňyza gurnamak düýbünden howply däl we asla kabul edilmeli däldir. Botnetler zyýanly programmalar ýa-da wiruslar enjama aralaşanda döredilýär. Botnetleriň dolandyryjysy, käbir işleri HTTP we IRC ýaly aragatnaşyk kanallary arkaly bozulan enjamlara gönükdirýär. Botnetler dürli maksatly kiber hüjümçiler tarapyndan kärendesine alynýar.

Onlaýn ýagdaýda nädip howpsuz galmaly?

Onlaýn howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin asyl we tölegli wersiýa bolmaly ýokary hilli zyýanly programma üpjünçiligini ýa-da wirusa garşy programma gurmaly. Mundan başga-da, şübheli baglanyşyklara we ýalpyldawuk mahabatlara basmaly dälsiňiz, açylan penjireler hem açylmaly däldir, sebäbi köp mukdarda bot bolup biler.

Millionlarça milliard kompýuter botnetlere ýuwaşlyk bilen ýokaşdy, köp sanly bot goşunyny döretdi we ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny onlaýn ogurlamaga ýa-da ýaýratmaga taýýarlandy. Käbir botlar Conficker, Zeus, Mariposa, BredoLab we ZeroAccess ýaly kiçi we uly botnet torlaryndan durýar. Olaryň hemmesi funksiýalaryny ýerine ýetirip başlamazdan ozal botmasterlerden buýruklara garaşýarlar.

Botnet serkerdeleri köplenç botnet hyzmatlaryny iň köp aýlyk alýanlara satýarlar. Müşderiler täjirçilik içalyçylygyny, syýasy partiýalary we onlaýn jenaýat toparlaryny günäkärleýärler, bularyň hemmesi kiberhüjümleri bozmagy maksat edinýärler. Botnet howplary onlaýn howpsuzlyk landşaftynyň esasy bölegi bolup, botnetler köp sanly balykçy hüjüminiň arkasynda durýar. Şeýlelik bilen, olaryň öňüni almak hökmanydyr we açar blogçylaryň, şahsyýet ogurlyklarynyň we balykçy hüjümleriniň duzagyna düşmeli däldiris. Zombi kompýuterleri we botnet zyýanly programma üpjünçiligi enjamlaryňyza ýokaşyp biler, şonuň üçin dürli web sahypalarynda gezelenç edeniňizde seresap bolmaly.

mass gmail